Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Stanovy ČOPN


Stanovy zapsaného spolku

dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

I. Název sídlo, doba trvání spolku

 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem.
 2. Sídlo spolku je v Praze.
 3. Adresa sídla spolku ke dni přijetí tohoto úplného znění stanov: Klinika pneumologie Fakultní nemocnice Bulovka a 3. LF UK, Budínova 67/2, Libeň, 180 81 Praha 8.
 4. Změna adresy sídla spolku je možná i bez změny těchto stanov rozhodnutím členské schůze spolku.
 5. Spolek je založen na dobu neurčitou.

II. Poslání spolku, vedlejší činnost spolku

 1. Posláním spolku je zvyšování obecné informovanosti o plicních nemocech, spolupráce při zkvalitňování života pacientů s plicními nemocemi a jejich informovanosti o moderních trendech léčby, zlepšení vzájemné informovanosti odborné a laické veřejnosti, zdůrazňování zájmů pneumologických pacientů při jednání s jinými organizacemi i institucemi.
 2. Spolek je pacientskou organizací sdružující zejména pacienty s plicními chorobami a odborníky, kteří se specializují na jejich prevenci a léčbu.
 3. Účelem spolku je:
  1. Edukace laické veřejnosti o plicních nemocech,
  2. Přednášková a publikační činnost na téma plicních nemocí,
  3. Prezentace problematiky pneumologických pacientů v ČR i v zahraničí,
  4. Organizace podpůrných programů, např. kurzů rehabilitačních cvičení, pro pneumologické pacienty i další zájemce.
  5. Pomoc pacientům s plicními nemocemi, ochrana jejich práv a zájmů.
 4. Činnost spolku a všech jeho orgánů je vykonávána v souladu se stanovisky odborných autorit, zejména České pneumologické a ftizeologické společnosti, která je odborným garantem činnosti spolku.
 5. Spolek může vykonávat též vedlejší hospodářskou činnost, spočívající v podnikání. Předmět podnikání spolku: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona:
  1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
 6. Výbor spolku je oprávněn rozhodnout i bez změny těchto stanov o změně či doplnění předmětu podnikání spolku.

III. Vznik a zánik členství, evidence členů

 1. Řádným členem spolku může být pouze fyzická osoba. Přidruženým členem spolku může pouze fyzická osoba, která je pacientem s plicním onemocněním, osobou blízkou pacientovi, nebo jeho zástupcem podle občanského zákoníku.
 2. Členství vzniká okamžikem přijetí za člena. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje na základě podané přihlášky výbor spolku, o převedení mezi řádné členy rozhoduje členská schůze.
 3. Výbor spolku vede seznam členů spolku a provádí v něm zápisy a výmazy. Výbor určí jednoho ze svých členů, který za splnění této povinnosti odpovídá.
 4. Seznam členů obsahuje nejméně tyto informace o každém členu spolku:
  1. jméno a příjmení fyzické osoby
  2. datum narození,
  3. trvalé bydliště, případně korespondenční adresu,
  4. e-mailovou adresu,
  5. datum vzniku, případně zániku členství,
  6. druh členství,
  7. údaj o tom, zda jde o osobu s plicním onemocněním, osobu jí blízkou, nebo jejího zástupce podle občanského zákoníku, případně, že člen je některou ze shora uvedených osob, ale nepřál si uvést konkrétně kterou
 5. Skutečnost, že člen je osobou s plicním onemocněním, osobou jí blízkou, nebo jejím zástupcem podle občanského zákoníku se prokazuje čestným prohlášením tohoto člena. Uvedení nepravdivých údajů v čestném prohlášení je považováno za závažné porušení povinnosti vyplývající z členství ve spolku. Čestné prohlášení si spolek může od člena vyžádat kdykoli za trvání jeho členství ve spolku.
 6. Seznam členů spolku je přístupný pouze členům spolku.
 7. Člen spolku je povinen bezodkladně oznámit výboru spolku každou změnu údajů zapsaných o něm v seznamu členů. Neučiní-li tak, nemůže se vůči spolku dovolávat náhrady jakékoli újmy, která mu v důsledku nesprávných či neúplných údajů vznikla. Člen rovněž nemá právo se dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze spolku, jíž se neúčastnil jen proto, že mu byla pozvánka zaslána na nesprávnou adresu uvedenou v seznamu členů. To neplatí, pokud člen nesprávnost nezavinil.
 8. Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
  1. dobrovolným vystoupením člena, a to okamžikem doručení oznámení o vystoupení na adresu sídla spolku,
  2. úmrtím fyzické osoby,
  3. vyloučením rozhodnutím členské schůze z důvodů dále uvedených.
 9. Člena lze vyloučit v případě, že:
  1. nezaplatil stanovený členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení,
  2. přes písemnou výstrahu opětovně porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku,
  3. porušil povinnosti vyplývající z členství ve spolku závažným způsobem.
 10. Za porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku se považuje zejména jednání v rozporu s těmito stanovami, vnitřními předpisy spolku, nebo jednání zjevně směřující proti oprávněným zájmům spolku nebo vážně narušující pověst spolku.
 11. O vyloučení člena rozhoduje výbor spolku. Výbor může rozhodnut též tak, že člen, jenž jinak splňuje podmínky pro vyloučení, se stává pouze přidruženým členem.
 12. Členství vyloučeného člena zaniká nebo se mění na přidružené dnem rozhodnutí výboru. Rozhodnutí musí být členu doručeno.
 13. Zánikem členství ve spolku zaniká také členství ve všech jeho orgánech, leda že výbor rozhodl jinak.
 14. Proti rozhodnutí výboru spolku o vyloučení člena nebo o změně jeho členství na přidružené lze do 30 dnů ode dne, kdy se o něm člen dozvěděl nebo mohl dozvědět, podat odvolání ke členské schůzi. O odvolání člena rozhodne členská schůze na svém nejbližším zasedání. Pokud odvolání vyhoví, ruší se napadené rozhodnutí s účinností od okamžiku, kdy bylo odvolání vyhověno.

IV. Práva a povinnosti členů

 1. Člen spolku má právo:
  1. volit a být volen do orgánů spolku,
  2. účastnit se na činnosti spolku a čerpat služby poskytované spolkem,
  3. být informován o činnosti spolku.
 2. Člen spolku je povinen:
  1. řídit se těmito stanovami a vnitřními předpisy spolku,
  2. jednat i ve svém soukromém životě tak, aby neohrožoval zájmy spolku nebo jeho pověst,
  3. řádně a včas hradit členské příspěvky,
  4. je-li zvolen do orgánů spolku, vykonávat svou funkci řádně a svědomitě,
  5. účastnit se zasedání členské schůze spolku. Nezúčastní-li se člen bez vážného důvodu a náležité omluvy dvou nebo více po sobě jdoucích zasedání členské schůze spolku, je toto jeho jednání považováno za závažné porušení povinností vyplývajících z členství ve spolku a může být důvodem vyloučení ze spolku.
 3. Výbor může rozhodnout o tom, že někteří členové budou přijati jako čestní. Tito členové nemají právo hlasovat na členské schůzi, mohou se jí však účastnit a vznášet návrhy;zároveň však nejsou povinni hradit členské příspěvky. Čestným členem se může výjimečně stát i právnická osoba.
 4. Výbor může dále rozhodnout o tom, že někteří členové budou přijati jako přidružení. Tito členové nemají právo hlasovat na členské schůzi, mohou se jí však zúčastnit a vznášet návrhy.
 5. Čestným i přidruženým členům se zasílá pozvánka na členskou schůzi, nepřihlíží se k nim však při určení, zda je členská schůze usnášeníschopná, ani při hlasování samotném. Změna práv a povinností čestných a přidružených členů je možná rozhodnutím členské schůze.
 6. Práva a povinnosti člena spolku nepřecházejí na jeho právního nástupce.
 7. Členové spolku mohou v rámci spolku vytvářet kluby. Účelem klubu je zpravidla sdružovat členy se zájmem o stejné konkrétní onemocnění.
 8. Klub je součástí spolku. Klub není pobočným spolkem. Za závazky vzniklé při činnosti klubu odpovídá spolek, aktiva nabytá při činnosti klubu náležejí spolku.
 9. O zřízení nebo rozpuštění klubu rozhoduje výbor spolku. Členská schůze má právo rozhodnout o rozpuštění klubu, pokud jeho existence či fungování poškozuje zájmy spolku.
 10. Klub musí mít nejméně tři členy, z nich nejméně jeden je zpravidla odborníkem na dané onemocnění.
 11. Další pravidla pro vznik, zánik a činnost klubů stanoví při respektování zásad daných těmito stanovami výbor spolku formou vnitřního předpisu.

V. Orgány spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. členská schůze
  2. výbor

VI. Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
 2. Členská schůze:
  1. určuje hlavní zaměření činnosti spolku,
  2. schvaluje účetní závěrku, je-li vydávána, a výroční zprávu spolku,
  3. volí a odvolává členy všech orgánů spolku,
  4. stanoví výši a splatnost členských příspěvků,
  5. rozhoduje o zrušení či přeměně spolku.
 3. Členskou schůzi spolku svolává výbor spolku nejméně jedenkrát ročně.
 4. Výbor spolku je povinen členskou schůzi svolat také z podnětu nejméně jedné třetiny jeho členů, nebo z podnětu jiného orgánu spolku.
 5. Nesplní-li výbor svou povinnost uvedenou v předchozí větě do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat členskou schůzi na náklady spolku sám.
 6. Zasedání členské schůze se svolává následujícími způsoby:
  1. doporučeným dopisem zaslaným na adresu člena uvedenou v seznamu členů.
  2. zprávou elektronické pošty (e-mail), zaslanou na e-mailovou adresu člena uvedenou v seznamu členů. Tento způsob svolání členské schůze je však přípustný pouze tehdy, pokud bylo oznámení o jejím konání zároveň zřetelným a jasným způsobem oznámeno na internetových stránkách spolku – oznámení musí být takto zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů přede dnem konání zasedání. Má se za to, že člen se o konání členské schůze dozvěděl.
 7. Zasedání členské schůze se svolává tak, aby mezi odesláním pozvánky poslednímu ze členů spolku a datem konání zasedání neuplynulo méně než 15 dnů.
 8. Součástí pozvánky musí být pořad jednání členské schůze. O věcech neuvedených v pozvánce lze na členské schůzi hlasovat pouze za účasti všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat. To se netýká rozhodování o změně stanov, zrušení či přeměně spolku – o těchto věcech, nebyly-li uvedeny v pozvánce, lze rozhodnut jen hlasy všech členů spolku.
 9. Jsou-li členské schůzi přítomni všichni členové spolku, může členská schůze hlasy všech členů rozhodnout, že členové spolku se vzdávají nároku na řádné svolání schůze.
 10. Člen spolku je oprávněn nechat se na členské schůzi zastoupit jinou osobou. Zástupce má právo hlasovat pouze o věcech uvedených v pozvánce, a to pouze v případě, že plná moc jej k hlasování výslovně opravňuje. Pouze člen zastoupený zástupcem oprávněným hlasovat se považuje za přítomného.
 11. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku. K přijetí rozhodnutí je třeba hlasů nadpoloviční většiny přítomných členů.
 12. Není-li členská schůze usnášeníschopná, může ten, kdo ji svolal svolat náhradní zasedání členské schůze. Mezi odesláním pozvánky poslednímu ze členů spolku a datem konání náhradního zasedání nesmí uplynout méně než 7 dnů, stejná lhůta platí pro zveřejnění oznámení na internetových stránkách spolku. Náhradní zasedání členské schůze je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných. Na náhradním zasedání členské schůze lze projednat pouze ty věci, které byly uvedeny v pořadu jednání členské schůze, která nebyla usnášeníschopná.
 13. V úvodu zasedání členská schůze zvolí předsedajícího (předsedu zasedání), který zasedání řídí.
 14. Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis. Zápis vyhotoví výbor spolku a podepisuje jej předsedající členské schůze. Výbor odpovídá za bezodkladné zveřejnění zápisu na internetových stránkách spolku.
 15. Zasedání členské schůze lze konat prostřednictvích technických prostředků, například formou videokonference. Přípustná je také hybridní forma zasedání, kdy část členů je přítomna fyzicky a část prostřednictvím technických prostředků. Způsob realizace zasedání dle tohoto ustanovení určí výbor spolku. O rozhodnutí přijatých prostřednictvím technických prostředků musí být učiněn a zveřejněn zápis podle pravidel uvedených výše v těchto stanovách.
 16. Členská schůze může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Způsob provedení hlasování per rollam určí výbor spolku, a to tak, aby bylo možno zpětně prokázat jeho obsah (písemně, elektronicky). O rozhodnutí přijatých per rollam musí být učiněn a zveřejněn zápis podle pravidel uvedených výše v těchto stanovách.
 17. Členové výboru jsou povinni účastnit se zasedání členské schůze.

VII. Výbor, předseda

 1. Výbor je kolektivní statutární orgán spolku.
 2. Výbor má nejméně tři členy, volené a odvolávané (s dále popsanou výjimkou) členskou schůzí na dobu 4 let, nerozhodne-li členská schůze jinak. Počet členů výboru určuje členská schůze.
 3. Stanoví se, že nadpoloviční většinu členů výboru musí tvořit pacienti s plicním onemocněním, osoby jim blízké, nebo jejich zástupci dle občanského zákoníku.
 4. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto stanov se stanoví, že jedním ze členů výboru je předseda následující právnické osoby:
  Název: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
  Sídlo: ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2
  IČ: 00444359
  (dále jen „ČPFS“)
  Členství předsedy ČPFS ve výboru spolku vzniká okamžikem, kdy tato osoba doloží výboru spolku, že byla platně zvolena předsedou ČPFS, a že souhlasí se svým ustanovením do funkce člena výboru spolku. Členství předsedy ČPFS ve výboru spolku zaniká okamžikem, kdy ČPFS doloží výboru spolku, že funkce dané osoby v ČPFS zanikla. V případě, že předseda ČPFS nevyjádří svůj souhlas se svým ustanovením do funkce člena výboru spolku, je ČPFS oprávněna jmenovat namísto něj do výboru jinou osobu. Členství této osoby ve výboru spolku zaniká okamžikem, kdy nově zvolený předseda ČPFS doloží výboru spolku, že byl platně zvolen předsedou ČPFS, a že souhlasí se svým ustanovením do funkce člena výboru spolku.
 5. Výbor volí ze svého středu předsedu (výboru).
 6. Zanikne-li členství určité osoby ve výboru před uplynutím funkčního období, zvolí členská schůze jejího nástupce pouze na dobu do skončení funkčního období člena, jehož funkční období skončilo předčasně. Výbor je oprávněn hlasy všech svých zbývajících členů kooptovat na dobu do nejbližšího zasedání členské schůze nejvýše jednoho nového člena.
 7. Výbor každoročně předkládá členské schůzi ke schválení účetní závěrku, je-li vydávána, a výroční zprávu spolku.
 8. Výbor rozhoduje o všech věcech, které nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu spolku.
 9. Spolek zastupuje samostatně ve všech jeho záležitostech předseda výboru, nebo společně dva členové výboru.
 10. Zasedání výboru může svolat kterýkoli jeho člen.
 11. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru.
 12. Z jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisují všichni přítomní členové výboru. Odepře-li některý ze členů výboru zápis podepsat, uvede se to do zápisu s uvedením důvodu odepření.
 13. Výbor může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě děje libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah (písemně, elektronicky). Rozhodnutí přijatá per rollam musí být pojata do zápisu z následujícího řádného zasedání výboru.

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Právní poměry spolku se řídí zákonem 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem. Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku se na právní poměry spolku použijí jen v tom případě, že nepochybně nejsou v rozporu s těmito stanovami.
 2. V případě zániku spolku rozhodne členská schůze o naložení s likvidačním zůstatkem dle vlastní volby. Není-li rozhodování členské schůze možné, rozhodne o naložení s likvidačním zůstatkem výbor spolku.
 3. Toto nové úplné znění stanov spolku dnem svého přijetí v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí.
 4. Členství přidružených členů spolku, kteří ke dni přijetí tohoto nového úplného znění stanov nesplňují podmínku dle článku III. odstavec 1. věta druhá, tímto dnem zaniká.
 5. Podmínka dle článku VII. odstavec 3. platí od prvního následujícího funkčního období výboru po schválení tohoto nového úplného znění stanov.
 6. Není-li možno docílit splnění podmínky dle článku VII. odstavec 3., protože není dostatek kandidátů splňujících tuto podmínku, může valná hromada rozhodnout, že podmínka splněna být nemusí. Toto rozhodnutí platí do skončení funkčního období výboru.

Toto nové úplné znění stanov spolku dnem svého přijetí v plném rozsahu nahrazuje všechna znění předchozí.

Vnitřní předpis, upravující pravidla pro vznik, zánik a činnost klubů Českého občanského spolku proti plicním nemocem