Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Historie


Důvody vzniku ČOPN

ČOPN vznikl poté, co byl vytvořen v lednu 1997 sbor expertů zabývající se CHOPN, z řady zemí světa a tento sbor vyhlásil akci GOLD (Globální strategie pro diagnostiku, léčbu a prevenci CHOPN). Potřeba akce GOLD a obdoba v jednotlivých zemích vyplývá z následujících kvalitativně doložených důkazů:

  • stoupá mortalita na CHOPN v mnoha zemích světa
  • finanční náklady na CHOPN jsou tak veliké jako na plicní rakovinu a zhruba 2x větší než na bronchiální astma.

Na základě obecné poptávky po rozšíření činnosti ČOPN i na další plicní diagnózy a zapojení laiků-pacientů do činnosti ČOPN rozhodla náhradní valná hromada ČOPN dne 21. 3. 2015 o restrukturalizaci ČOPN na pacientskou organizaci, která bude při naplňování cílů nabízet spolupráci odborných lékařů s laiky. Tím bude zajištěna jednak potřebná odborná úroveň činnosti, jednak kvalitní vzájemná informovanost laické a odborné veřejnosti. Zároveň ČOPN dostál svým zákonným povinnostem, vyplývajícím z novely občanského zákonníku (transformace občanských sdružení na spolky).

2019

Rozšíření zaměření na onkologické plicní pacienty, ČOPN se stává součástí iniciativy Hlas pacienta

Cílem této iniciativy je prosazování společných zájmů onkologických i dalších pacientů, vytvoření pilotního projektu na zapojení organizovaného pacienta do konzultačních a rozhodovacích procesů v oblasti onkologie, hematoonkologie apod. Hlavním organizátorem iniciativy je Průvodce pacienta, z.ú.

Důležité odkazy: Průvodce pacienta Hlas pacientek

2015

První setkání pacientů v rámci ČOPN, vznik pacientských skupin

V rámci ČOPN působí tři pacientské skupiny, organizující besedy na témata, související s chronickým plicním onemocněním, lekce plicní rehabilitace atd. Jednotlivé skupiny působí při Fakultní nemocnici Olomouc, Thomayerově nemocnici v Praze a ve spolupráci Nemocnice Na Bulovce a Sociálních a ošetřovatelských služeb v Praze. Dále ČOPN spolupracuje s EUC klinikou v Plzni.

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. Do budoucna je plánováno podle možností i ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic a zájemce o tuto problematiku.

2015

Zapojení do pacientských struktur v ČR i v zahraničí

Předseda ČOPN MUDr. Stanislav Kos, CSc. se z titulu své funkce podílí na činnosti řady národních i mezinárodních organizací, zejména Pacientské rady VZP, pracovní skupiny Pacientské rady Ministerstva zdravotnictví ČR pro zdravotnické prostředky, Akademie pacientských organizací (AIFP), výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, Pacientského poradního výboru European Lung Foundation, EFA - European Federation of Allergy and Airways Diseases Patients' Associations, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease.

2015

Transformace ČOPN na pacientskou organizaci

Český občanský spolek proti plicním nemocem

Na základě obecné poptávky po rozšíření činnosti ČOPN i na další plicní diagnózy a zapojení laiků-pacientů do činnosti ČOPN rozhodla náhradní valná hromada ČOPN dne 21. 3. 2015 o restrukturalizaci ČOPN na pacientskou organizaci, která bude při naplňování cílů nabízet spolupráci odborných lékařů s laiky. Tím bude zajištěna jednak potřebná odborná úroveň činnosti, jednak kvalitní vzájemná informovanost laické a odborné veřejnosti. Zároveň ČOPN dostál svým zákonným povinnostem, vyplývajícím z novely občanského zákoníku (transformace občanských sdružení na spolky). Název organizace-spolku byl změněn na Český občanský spolek proti plicním nemocem.

2013

Zahájení osvětových besed pro veřejnost

V r. 2013 ČOPN rozšířilo osvětové akce, zaměřené na veřejnost, o besedy pro vhodná občanská uskupení – kluby seniorů, popř. školní třídy atd. Akce se většinou skládá z přednášky na téma zvolené plicní diagnózy (CHOPN, astma, tuberkulóza, škodlivost kouření) a po zodpovězení dotazů přítomných je podle možností doplněno orientačním změřením spirometrie.

2003

První ročník Světového dne CHOPN v ČR

Akce Světového dne CHOPN v ČR organizoval ČOPN samostatně v letech 2003 – 2014, od r. 2015 je spoluorganizátorem s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností. Z hlediska chronické obstrukční plicní nemoci jde o každoroční nejvýznamnější akci, kterou reprezentuje především bezplatné měření spirometrie pro veřejnost, mediální kampaň a přednáškový den.

1999

Založení ČOPN

ČOPN byl založen jako České občanské sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci z iniciativy členů výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) v r. 1999.

2000

Zahájení činnosti spolku

Spolek zahájil činnost v lednu 2000. Zakladateli byli členové ČPFS, kteří se této problematice nemocí spojených s bronchiální obstrukcí dlouhodobě věnují (prof. MUDr. V. Vondra, DrSc., doc. MUDr. J. Musil, Ph.D. a MUDr. S. Kos, CSc.)