hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)

Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Podzimní akce Světového dne CHOPN v ČR patří pravidelně k nejdůležitějším aktivitám, kterých se ČOPN účastní od svého vzniku v r. 2000.

Jako každoročně, i letos se ČOPN zapojil do realizace akcí Světového dne CHOPN ve spolupráci s hlavním organizátorem, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností.

Veřejná stanoviště byla k dispozici všem zájemcům o spirometrické vyšetření v obchodních centrech

v Brně (17. 11. 2018, OC Avion),

Ostravě (18. 11. 2018, OC Futurum Nová Karolina),

Hradci Králové (19. 11. 2018, OC Aupark),

Olomouci (20. 11. 2018, OC Šantovka)

a v Praze (21. 11. 2018, OC Nový Smíchov).

vždy od 12. 00- 19. 00 hod. a této možnosti využilo zhruba 650 lidí.

Zároveň byly 21. 11. 2018 pro spirometrické vyšetření stovek dalších zájemců otevřeny tyto ambulace:
.

Nedílnou součástí aktivit je již tradičně také přednáškový den, který se konal dne 23. 11. 2018 v Lékařském domě ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2. Akce byla součástí celoživotního vzdělávání lékařů a sester, zároveň byla přístupná i laické veřejnosti.

Akce byly opět zakončeny setkáním zástupců lékařů a pacientů u "Kulatého stolu" po skončení přednáškového dne.

Program

Děkujeme všem, kteří nám akce pomohli zorganizovat!

Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou a zájemců o tuto problematiku

Další, letos závěrečné setkání na téma plicního rehabilitačního cvičení se uskutečnilo dne

28. 11. 2018 od 15.30 hod.

v Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, Praha 4, pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání.

Setkání probíhají na Plicní klinice Thomayerovy nemocnice od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy.

Dosud se uskutečnilo celkem 20 akcí zaměřených jak na IPF, tak obecně na problematiku plicních nemocí. V letošním roce probíhá intenzívní kurz plicního rehabilitačního cvičení, setkání se dosud uskutečnila ve dnech 19. 3. 2018, 23. 4. 2018, 4. 6. 2018 a 18. 6. 2018, fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

Program jarních setkání

Program závěrečného setkání 28. 11. 2018

Zájemce o účast na akcích prosíme o registraci na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Další informace o IPF:

Plicní fibróza

Setkávání pacientů a dalších zájemců o problematiku sarkoidózy

Poslední letošní akce, přednáškový blok, zaměřený převážně na problematiku transpantace plic, se uskutečnil dne
5. 12. 2018 v Clarion hotelu Olomouc.

Program setkání


Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, dosud se uskutečnilo sedm besed a tři pacientské bloky při významných příležitostech (Moravskoslezské dny pneumologie, Slavnostní konference k 90. výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v Olomouci atd.). Při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. V letošním roce je plánováno pokračování v přednáškové činnosti, podle možností i ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic a zájemce o tuto problematiku.

První letošní setkání, zaměřené na sarkoidózu, se konalo na plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc dne 5. 6. 2018.

Program setkání


Beseda o posilování dýchacích svalů a rehabilitačním cvičení s praktickými ukázkami především pro pacienty po transplantaci plic se uskutečnila ve Fakultní nemocnici Olomouc dne 20. 3. 2018.

Program setkání


Podzimní setkání, zaměřené především na psychologickou podporu pacientů a jejich rodinných příslusníků, se pro velký zájem konalo ve dvou termínech, 13. a 27. 11. 2018.

Program setkání


Svoji účast na akcích prosím potvrzujte na e-mail marie.pijackova@fnol.cz nebo na telefonním čísle 588444649.

Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem a zájemců o tuto problematiku.

Podzimní lekce plicního rehabilitačního cvičení se uskutečnily ve dnech

1., 15 a 29. 10.od 14.00 hod.

Akce, věnované především problematice plicních obstrukcí, probíhají v prostorách v klubu seniorů při Sociálních a ošetřovatelských službách (SOS) v Praze 8, Taussigova 1172/1, Dům pečovatelských služeb pro Prahu 8.. Lektorkou akcí v r. 2018 byla pí. Radka Polišenská.

Předchozí lekce skupinového cvičení, zaměřené především na CHOPN a astma, se uskutečnily dne 14. 5., 28. 5. a 11. 6 2018 , fotografie jsou umístěny ve fotogalerii.

Cvičení je zaměřeno na zásady správného dýchání, usnadnění vykašlávání apod.

Akce zde probíhají od r. 2017, kdy se uskutečnily dvě besedy s tématy "Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže" a "Lázeňská péče".

Zájemce o účast na akcích prosíme vždy o registraci na e-mailové adrese copn@copn.cz, popř. daniela.stoklasova@sospraha8.cz nebo klubtaussigova@seznam.cz.

Program setkání


Aktivity ČOPN v Plzni

Další akce pro pacienty s plicními nemocemi v Plzni bylo odloženo na leden, popř. únor 2019, přesný termín bude včas oznámen na těchto stránkách.

Akce jsou převážně zaměřeny na obstrukční plicní onemocnění a poruchy dýchání ve spánku.

Pro účast se prosím vždy registrujte na adrese jana.vyskocilova@eucklinika.cz.

Setkání se konají od jara 2018 na EUC klinice, Denisovo nábřeží 4, Plzeň a jsou zaměřena zejména na pacienty, kteří se léčí pro poruchy dýchání ve spánku nebo mají nějaké obstrukční plicní onemocnění. První akce proběhla dne 4. 6. 2018. Schůzky připravuje MUDr. Jana Vyskočilová, vedoucí lékařka spánkové laboratoře EUC kliniky s aktivní podporou sestry laboratoře Anji Larsson. Za ČOPN se setkání účastí jeho předseda MUDr. Stanislav Kos, CSc.


Přednášky o CHOPN a astmatu pro kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

Přednášky pro kluby seniorů jsou nedílnou součástí aktivit ČOPN již od r. 2013 a celkem jsme již tímto způsobem oslovili více než šest set posluchačů. Vzhledem k trvající nedostatečné informovanosti o plicních nemocech, zejména CHOPN, budeme i v této aktivitě nadále pokračovat. Po zkušenostech z r. 2017 zvažujeme konání více akcí mimo Prahu.

První letošní osvětová beseda se uskutečnila dne 28. 5. 2018 v klubu Elpida v Praze 4 (viz fotogalerie).

Další beseda, tentokrát na téma dalších plicních nemocí s hlavním zřetelem na TBC, se konalo dne 10. 10. 2018 v Klubu aktivního stáří v Praze 2.

Osvětové besedy pro mládež na téma "Plicní nemoci" s důrazem na škodlivost kouření se konaly dne 14. 5. 2018 v 8. a 9. ročníku ZŠ Tupolevova v Praze 9-Letňanech.


Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto stálé zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.


Členská schůze ČOPN

Vzhledem k tomu, že členská schůze ČOPN dne 28. 5. 2018 nebyla schopná usnášení, tzn. 30 min. po ohlášeném začátku nebyl přítomen nadpoloviční počet členů, uskutečnilo se dne 11. 6. 2018 od 16.30 hod. v sídle spolku (Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 4 naproti Protonovému centru, posluchárna ve 2. patře). náhradní zasedání, které je usnášeníschopné za přítomnosti jakéhokoli počtu členů.

Členská schůze řádně proběhla a projednala všechny body programu.

Zápis

ZápisZápis


Přílohy (pozvánka, výroční zpráva, účetní závěrka, plán činnosti):

PozvánkaPozvánka


Výroční zpráva 2017Výroční zpráva 2017


Účetní závěrka 2017Účetní závěrka 2017


Plán činnosti pro r. 2018Plán činnosti pro r. 2018   Copyright © 2019 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 6    Celkem 29693 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |