hlavicka

Akce ČOPN

(další projekty a akce jsou v jednáních, program je průběžně aktualizován a upřesňován. ČOPN kontakt info@copn.cz, www.copn.cz)

Seznam absolventů kurzu "Fyzioterapie u poruch dýchání"


Setkávání pacientů s idiopatickou plicní fibrózou a zájemců o tuto problematiku

Čtvrtá lekce plicního rehabilitačního cvičení se uskutečnila dne 18. 6. 2018 od 15.30 hod.

Setkání probíhají na Plicní klinice Thomayerovy nemocnice v Praze 4, Vídeňská 800, od ledna 2016 a jsou přístupná jak zájemcům o problematiku idiopatické plicní fibrózy, tak i zájemcům o jiné plicní diagnózy. Další akci plánujeme v říjnu, podrobnosti budou včas oznámeny na těchto stránkách.

Dosud se uskutečnilo celkem 12 akcí zaměřených jak na IPF, tak obecně na problematiku plicních nemocí. Pro letošní rok plánujeme intenzívní kurz plicního rehabilitačního cvičení. Setkání se dosud uskutečnila dne 19. 3. 2018, 23. 4. 2018, 4. 6. 2018 a 18. 6. 2018 v Thomayerově nemocnici, Vídeňská 800, Praha 4, pavilón A1 Centrum pro vědu a vzdělávání. , fotografie jsou ke shlédnutí ve fotogalerii.

Program setkání

Zájemce o účast na akcích prosíme o potvrzení účasti na e-mailové adrese martina.sterclova@ftn.cz nebo info@plicnifibroza.cz.

Další informace o IPF:

Plicní fibróza

Setkávání pacientů a dalších zájemců o problematiku sarkoidózy

Přednášky a besedy probíhají na Plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc od prosince 2015, dosud se uskutečnilo sedm besed a tři pacientské bloky při významných příležitostech (Moravskoslezské dny pneumologie, Slavnostní konference k 90. výročí vzniku prvního plicního zařízení v Moravských zemských ústavech v Olomouci atd.). Při FN Olomouc již oficiálně působí Klub sarkoidózy ČOPN. V letošním roce je plánováno pokračování v přednáškové činnosti, podle možností i ustavení dalšího klubu pro pacienty po transplantaci plic a zájemce o tuto problematiku.

První letošní setkání, zaměřené na sarkoidózu, se konalo na plicní klinice Fakultní nemocnice Olomouc dne 5. 6. 2018.

Program setkání


Beseda o posilování dýchacích svalů a rehabilitačním cvičení s praktickými ukázkami především pro pacienty po transplantaci plic se uskutečnila ve Fakultní nemocnici Olomouc dne 20. 3. 2018.

Program setkání


Setkávání pacientů s CHOPN a astmatem a zájemců o tuto problematiku.

Podzimní lekce plicního rehabilitačního cvičení se uskuteční ve dnech

1., 15 a 29. 10.od 14.00 hod.

Akce, věnované především problematice plicních obstrukcí, probíhají v prostorách v klubu seniorů při Sociálních a ošetřovatelských službách (SOS) v Praze 8, Taussigova 1172/1, Dům pečovatelských služeb pro Prahu 8.. Lektorkou bude opět pí. Radka Polišenská.

Předchozí lekce skupinového cvičení, zaměřené především na CHOPN a astma, se uskutečnily dne 14. 5., 28. 5. a 11. 6 2018 , fotografie jsou umístěny ve fotogalerii.

Cvičení je zaměřeno na zásady správného dýchání, usnadnění vykašlávání apod.

Akce zde probíhají od r. 2017, kdy se uskutečnily dvě besedy s tématy "Zdravý živostí styl a plicní rehabilitace v návaznosti na dýchací obtíže" a "Lázeňská péče".

Zájemce o účast na akcích prosíme o registraci na e-mailové adrese copn@copn.cz, popř. daniela.stoklasova@sospraha8.cz nebo klubtaussigova@seznam.cz.

Program setkání


Aktivity ČOPN v Plzni

Dne 4.6.2018 sešla na EUC klinice v Plzni první schůzka s nemocnými, kteří se léčí pro poruchy dýchání ve spánku nebo mají nějaké obstrukční plicní onemocnění. Přítomní vyslechli přednášky o rozdílech mezi CHOPN a astmatem a o rozdílech mezi prostým chrápáním a spánkovou apnoe. Schůzku připravila MUDr. Jana Vyskočilová, vedoucí lékařka spánkové laboratoře EUC kliniky s aktivní podporou sestry laboratoře Anji Larsson. O aktivitách ČOPN promluvil jeho předseda MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Účastníci se domluvili, že by se o uvedených tématech chtěli dozvědět více novinek i podrobností a na podzim předběžně naplánovali další 1 – 2 besedy.

Přednášky o CHOPN a astmatu pro kluby seniorů, doplněné orientačním spirometrickým vyšetřením

Přednášky pro kluby seniorů jsou nedílnou součástí aktivit ČOPN již od r. 2013 a celkem jsme již tímto způsobem oslovili více než šest set posluchačů. Vzhledem k trvající nedostatečné informovanosti o plicních nemocech, zejména CHOPN, budeme i v této aktivitě nadále pokračovat. Po zkušenostech z r. 2017 zvažujeme konání více akcí mimo Prahu.

První letošní osvětová beseda se uskutečnila dne 28. 5. 2018 v klubu Elpida v Praze 4 (viz fotogalerie).


Účast na akcích Světového dne CHOPN v ČR, organizace přednáškového dne a „Kulatého stolu“ – setkání zástupců pacientů a odborníků

Podzimní akce Světového dne CHOPN v ČR patří pravidelně k nejdůležitějším aktivitám, kterých se ČOPN účastní od svého vzniku v r. 2000. Jako každoročně, i letos můžete počítat s přednáškovým dnem v prostorách Lékařského domu v Praze 2 a závěrečným setkáním zástupců pacientů a lékařů. Celkový rozsah a přesné termíny akcí, především bezplatné měření spirometrie pro veřejnost, budou v návaznosti na dohodu s hlavním organizátorem, Českou pneumologickou a ftizeologickou společností (ČFPS), včas oznámeny na těchto stránkách.

Prezentace a publikování informací o činnosti ČOPN a jejích výsledcích na národní a mezinárodní úrovni, publikační činnost

Výbor ČOPN klade velký důraz na obecnou informovanost o činnosti ČOPN a možnostech, které spojení odborníků a laiků přináší pneumologickým pacientům. Jedním z hlavních úkolů je proto stálé zvyšování obecného povědomí o činnosti ČOPN, zapojení do činnosti pacientských organizací v ČR i v zahraničí a prohlubování spolupráce s vhodnými občanskými strukturami v ČR.


Členská schůze ČOPN

Vzhledem k tomu, že členská schůze ČOPN dne 28. 5. 2018 nebyla schopná usnášení, tzn. 30 min. po ohlášeném začátku nebyl přítomen nadpoloviční počet členů, uskutečnilo se dne 11. 6. 2018 od 16.30 hod. v sídle spolku (Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 4 naproti Protonovému centru, posluchárna ve 2. patře). náhradní zasedání, které je usnášeníschopné za přítomnosti jakéhokoli počtu členů.

Členská schůze řádně proběhla a projednala všechny body programu.

Zápis

ZápisZápis


Přílohy (pozvánka, výroční zpráva, účetní závěrka, plán činnosti):

PozvánkaPozvánka


Výroční zpráva 2017Výroční zpráva 2017


Účetní závěrka 2017Účetní závěrka 2017


Plán činnosti pro r. 2018Plán činnosti pro r. 2018   Copyright © 2018 Český občanský spolek proti plicním nemocem
Návštěvy:   On-line: 1 * Návštěvy dnes 3    Celkem 25593 
backZpět
upNahoru | 
contactKontakt | 
site mapMapa webu | 
homeDomů |