Léčba CHOPN

Jak bylo uvedeno CHOPN nelze vyléčit, protože poškození plic a průdušek je nevratné. V současné době však existuje řada léčebných postupů, kterými dokážeme progresi (zhoršování) onemocnění zpomalit a její příznaky zmírnit.

Léčebný postup závisí na závažnosti nemoci, tj. na stupni, ve kterém je CHOPN diagnostikována. V případě dobré snášenlivosti jsou léky přidávány stupňovitě podle stádia nemoci. Volba léčby vždy závisí na spolupráci a ochotě nemocného dodržovat doporučený léčebný režim.

Léčba CHOPN spočívá v následujících krocích:

  1. vyloučení nebo alespoň omezení příčin a rizik zhoršení
  2. podávání léků
  3. dechová rehabilitace
  4. imunizace
  5. trvalé podávání kyslíku
  6. umělá podpora dýchání
  7. chirurgická léčba

Vyloučení nebo omezení příčin a rizik zhoršení

Obecně platí:

Zanechání kouření, bez ohledu na stadiu onemocnění, vede ke zpomalení vývoje a zhoršování všech příznaků i důsledků CHOPN, zpomaluje zhoršování dušnosti a prodlužuje život nemocným s touto chorobou!

Farmakoterapie - podávání léků
Farmakologická léčba se používá k prevenci a ke kontrole příznaků, ke snížení častosti a tíže akutních zhoršení nemoci (exacerbací), ke zlepšení kvality života a ke zvýšení tolerance tělesné zátěže. Podávané léky mají vlastnosti protizánětlivé nebo zvětšují průsvit průdušek (rozšiřují je). Podávány jsou v závislosti na stupni nemoci buď samostatně, případně v kombinaci. Jejich počet a dávky se obvykle s postupem onemocnění zvyšuje. Podávají se většinou inhalační cestou, menší část ve formě polykacích tablet. Vzhledem k tomu, že většina léků se podává inhalačně, je k dosažení léčebného účinku naprosto nezbytné, aby se pacienti dokonale naučili, jak jednotlivé inhalátory používat

(viz samostatná kapitola: Inhalační podávání léků).

Dechová rehabilitace
Dechová rehabilitace má být součástí všech léčebných programů CHOPN. Výběr nemocných pro rehabilitaci není prakticky omezen, v České republice je pouze omezeno počet center, které ji poskytuje. Probíhá ambulantně 1-2x týdně po dobu alespoň 3 měsíců. Vzhledem k tomu, že účinky plicní rehabilitace jsou přechodné, mohou v ní pacienti pokračovat v udržovacím režimu, např. 1x týdně, prakticky trvale. Doba jednotlivého cvičení se pohybuje okolo 60 minut, jeho součástí jsou dechová cvičení (reflexní dýchání, kontrolovaný výdech, brániční dýchání, apod.) a kondiční cvičení (obvykle jízdou na rotopedu).

Účinky plicní rehabilitace jsou následující:

Imunizace
Protichřipková vakcinace může snížit závažnost komplikací a úmrtnost u nemocných s CHOPN až o 50%. Vakcíny jsou účinnější u starších nemocných s CHOPN. Měly by být podány každý rok buď jednou (na podzim) nebo dvakrát ročně (na podzim a v zimě).

Oxygenoterapie – trvalé podávání kyslíku
Snížený obsah kyslíku v krvi je jedním ze základních problémů u nemocných s CHOPN. Kyslíková léčba zmenšuje nároky dýchání a zlepšuje funkce všech orgánů v lidském těle. Kontrolovaná krátkodobá léčba kyslíkem se provádí u všech hospitalizovaných pro náhlé zhoršení onemocnění (exacerbaci). Dlouhodobá domácí oxygenoterapie se provádí u nejtěžších nemocných CHOPN, kteří mají trvale nízký obsah kyslíku v krvi. Nemocní musí splnit určité podmínky (jedna z těch zásadních je trvalé zanechání kouření!) a jejími hlavními účinky jsou:

Nemocní jsou obvykle vybaveni koncentrátorem kyslíku, přístrojem, který je schopen izolovat kyslík z okolního vzduchu. Kyslík pak musí inhalovat alespoň 16 hodin denně, přičemž maximální doba přestávky (kdy kyslík neinhalují) nesmí překročit 2 hodiny. Vzhledem k tomu, že výkon koncentrátorů kyslíku je omezen, tak ti nemocní, kteří potřebují dodávání kyslíku ve větším množství nebo ti, kteří jsou zařazeni na čekací listinu k transplantaci plic, dostávají k zapůjčení systém kapalného kyslíku. Jeho součástí je rovněž přenosná nádobka, umožňující inhalaci kyslíku i při krátkodobých pobytech mimo domov, např. na procházkách, nákupech, výletech, apod.

Ventilační podpora
V nejtěžších případech, kdy je dýchání pro nemocného tak namáhavé a energeticky náročně, že jej dýchací svaly nejsou schopny zachovat, je možné poskytnout i pro domácí léčbu přístroj na umělou podporu dýchání, který pomáhá pacientovi s každým započatým nádechem. Aplikuje se přes obličejovou nebo nosní masku obvykle v průběhu nočních hodin, nebo i přerušovaně přes den. Tento způsob léčby zatím není v České republice až na ojedinělé případy dostupný.

Chirurgická léčba
Chirurgická léčba se týká velmi pečlivě vybraných pacientů s velmi pokročilou CHOPN a spočívá v odstranění části plic (volum reduktivní operace plic) tak, aby došlo k úpravě tlakových poměrů uvnitř hrudníku a druhotně i ke zlepšení průchodnosti průdušek. Jde o poměrně nenáročný výkon, který však neznamená zastavení nebo vyléčení nemoci. Po jeho provedení nastává obvykle výrazné zlepšení dušnosti, tolerance tělesné zátěže i kvality života na dobu přibližně 2-4 let, pak se stav nemocného opět pozvolna zhoršuje. Tento druh výkonu je většinou určen pro starší nemocné, kteří nesplňují kriteria k transplantaci plic.
Druhou možností je transplantace jedné nebo obou plic. Tento způsob léčby je věkově omezen a každý pacient musí před jeho podstoupením podstoupit řadu náročných vyšetření a splnit řadu přísných kritérií. Přesto, že transplantace plic naprosto odstraňuje původní obtíže a výrazně zlepšuje kvalitu života, nebylo dosud prokázáno, že by byla schopna prodloužit život těmto nemocným. Obě tyto metody jsou v České republice dostupné.